Контекст

Въведение

Предложението за проект „WEB-базирани модули за ПОО по енергийната ефективност на интелигентни сгради за електротехници“ съответства на Третата цел на Декларацията от Оснабрюк за професионално образование (ноември 2020 г.) и Зелената сделка на ЕК (декември 2019г.). Професионалното образование трябва да бъде насочено към подкрепа на „възстановяването от пандемията COVID-19 и прехода към цифрови и зелени икономики“. Преходът към чисти технологии и енергийно ефективни приложения е от ключово значение за постигането на целите на Европейския съюз в областта на климата. Чрез оптимизиране на потреблението на енергия и намаляване на нейните загубите, сградните инсталации ще оказват по-малко въздействие върху околната среда. Внедряването на енергийно ефективни технологични решения в електрическите инсталации на сградите и реализирането на зеления преход изискват квалифицирани и обучени специалисти.

Според 10-годишната прогноза на EuropeOn - Асоциацията на електрическите изпълнители, за постигне поставените климатични цели, Европа ще трябва да разполага с достатъчен брой квалифицирани електротехници, които да са в състочние да инсталират 3000 слънчеви панела, 1000 електрически превозни средства за презареждане на грес и 15 000 термопомпи на ден...”. Тези данни показват необходимостта от персонал с адекватни умения за подобряване на енергийната ефективност на сградите. В този контекст проектното предложение има за цел да повиши професионалните умения и компетенции на настоящи и бъдещи електротехници в областта на енергийната ефективност на сградните електрически инсталации и по този начин да помогне на европейската електротехническа индустрия да покрие недостига от квалифицирани специалисти. Чрез създаване на нови професионални умения и компетенции за подобряване на енергийната ефективност на сградите ще бъдат обучени квалифицирани електротехници, които ще бъдат истински двигател на промяната – пестене на ресурси и компенсиране на въглеродния отпечатък чрез ефективно енергийно потребление в жилищни сгради.

Цели

Какво искаме да постигнем с реализирането на проекта?

С реализацията на проекта ще се актуализира професионално обучение по енергийна ефективност на сградни електрически инсталации. Това ще доведе до създаване на квалифицирани специалисти, които ще могат да прилагат съвременни технологични решения, водещи до намаляване на потреблението на енергия на сградите и намаляване на емисиите на CO2. С придобитите нови знания и компетенции електротехниците ще могат да управляват сградната автоматизация, ще следят енергийните параметри на цялото сградно електрооборудване, което ще доведе до спестяване на енергия и спестяване по най-икономичен начин. Наличието на квалифицирани специалисти дава увереност, че ще бъде постигано подходящото ниво на потребление на енергия в сградите. Използването на уеб-базирано обучение ще подобри и дигиталните компетенции както на учащите, така и на техните обучители. Модулите за обучение ще бъдат предоставени като отворени образователни ресурси. Уеб-базираните модули ще бъдат достъпни за всички заинтересовани, независимо от техния социален статус и място на пребиваване, което ще подобри приобщаващия характер на професионалното образование. С квалифицирани електротехници, проектното предложение ще подкрепи европейското ПОО по електротехника и ще способства за постигане целите на ЕК за цифров и зелен преход. Валидирането на сертифицираните резултати от обучението ще създаде предпоставки за насърчаване на мобилността на работната сила на пазара на труда в ЕС.

about

Повишаване на ефективността и атрактивността
на професионалното образование/обучение на електротехници

       Aкроним: : EE-VET
       Project ID: 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591
       Програма: KA220-VET
       Тип проект: Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение
       Целева група: Учители и обучители, работещи в училища и центрове за ПОО
       Бенефициенти: ученици от ПОО
       Участващи страни: Германия, Унгария, Латвия, България, Литва
       Стартиране на проекта: 01-11-2021
       Продължителност: 24 months

Последни новости

APRC
Партньорска среща, Алитус

Четвъртата партньорска среща по проект „Подобряване на ефективността и привлекателността н

ECESI
Среща в Габрово

Третата транснационална среща по проект " Повишаване на ефективността и атрактивността н