Подобряване на ефективността и привлекателността на професионалното образование/обучение за електротехници

Цел

С реализацията на проекта ще се разработи съвременно професионално обучение по енергийна ефективност на сградни електрически инсталации. Това ще доведе до създаване на квалифицирани специалисти, които ще могат да прилагат съвременни технологични решения, водещи до намаляване на потреблението на енергия на сградите и намаляване на емисиите на CO2. С придобитите знания и компетенции електротехниците ще могат да управляват сградната автоматизация, да следят енергийните параметри на сградното електротехническо оборудване, което ще доведе до спестяване на енергия чрез най-икономичен способ. Създаването на квалифицирани специалисти дава увереност, че ще бъде постигнато подходящото ниво на потребление на енергия в сградите. Използването на уеб-базирано обучение ще подобри дигиталните компетенции както на учащите, така и на техните обучители. Модулите за обучение ще бъдат предоставени като отворени образователни ресурси.

Предистория на проекта

Преходът към чисти технологии и енергийно ефективни приложения е от ключово значение за постигането на целите на Европейския съюз в областта на климата. Чрез оптимизиране на потреблението и намаляване на загубите на енергия, сградните инсталации ще оказват по-малко въздействие върху околната среда. Внедряването на енергийно ефективни технологични решения в електрическите инсталации на сградите и реализирането на зеления преход изискват квалифицирани специалисти.

Партньорство

  • Social CRM Research Center e. V. (Germany)
  • REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA (Latvia)
  • European Center for Education, Science and Innovation (Bulgaria)
  • ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Lithuania)
  • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont Kft. (Hungary)
  • Schnellkraft Personalmanagement GmbH (Germany)

РЕЗУЛТАТИ

Три резултата са планирани в проекта EE-VET:

Резултат 1: Анализ на необходимостта от подобряване на професионалните умения

Анализ на необходимостта от повишаване на професионалните умения по енергийна ефективност на електрически инсталации в сгради. Идентифициране на основните теми за ПОО. Това изследване е свързано с необходимостта от нови знания и умения в областта на енергийната ефективност на сградните електрически инсталации в партньорските страни.

Резултат 2: Разработване на обучителни модули

Партньорството ще разработи 3 иновативни обучителни модула, които ще бъдат достъпни на 6 езика на ЕС (EN, LV, BG, LT, HU, DE). Обучителното съдържание на разработените обучителни модули се базира на резултатите от изследванията в Резултат 1.

Резултат 3: Разработване на средата за електронно обучение

Развитие на средата за електронно обучение. Адаптиране на учебните модули към изискванията на технологията за електронно обучение. Платформата ще бъде избрана с отворен код и ще бъде персонализирана според нуждите на дейностите, свързани с проекта, за да отговаря на потребностите на партньорите в консорциума. Резултат 3 ще спомогне за създаване на иновативен отворен онлайн курс за ученици и учители в ПОО, предоставящ знания и умения, необходими за профила на електротехник по енергийна ефективност.

Резултат 4: Разработване на наръчник за обучение по онлайн базираните модули за обучаващите се в ПОО

Наръчник за прилагане на онлайн базирани модули и възможностите за тяхното разширяване и усъвършенстване. Ръководството е предназначено за електронно обучение. Ръководството ще запознае ученици и учители с последователните стъпки за достъп до съдържанието на курса в онлайн среда, както и с компонентите на курса, като дискусионни форуми, задачи, тестове и др. Този материал ще бъде преведен и адаптиран на езиците на партньорските страни. Продуктът ще бъде достъпен в платформата на проекта.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Европейските доставчици на ПОО ще получат безплатен достъп до онлайн базиран иновативен продукт за обучение в областта на енергийната ефективност на електрическите сградни инсталации. Това ще повиши имиджа на ПОО по електротехника на европейско ниво, ще създаде добавена стойност към цялата европейска система за ПОО, ще повиши нейната привлекателност. Дългосрочното въздействие на проекта ще се постигне чрез подобрени национални стратегии за ПОО по енергийна ефективност, чрез препоръки към политиците и отговорните държавни служители, изпратени до съответни министерства и агенции във всяка партньорска страна.

ПАРТНЬОРСТВО

Предвид европейския обхват на проектните дейности, екипът на проекта е транснационален и включва партньори от Латвия, България, Германия, Унгария и Литва, които ще разработят обучителния продукт, отговарящ на европейските изисквания. Партньорството включва образователни организации от висшето образование и образование за възрастни, изследователски центрове от енергетиката, както и представители на пазара на труда.