Elektriķu profesionālās izglītības/apmācības efektivitātes
un pievilcības paaugstināšana

Mērķi

Īstenojot projektu, tiks izstrādāta mūsdienīga profesionālā apmācība ēku elektroietaišu energoefektivitātē. Tā rezultātā tiks sagatavoti kvalificēti speciālisti, kuri spēs pielietot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas ļaus samazināt ēku enerģijas patēriņu un CO2 emisiju. Iegūtās zināšanas un kompetences palīdzēs elektriķiem kontrolēt ēku automatizāciju, veikt enerģijas parametru monitoringu, kā arī pārraudzīt visu ēkas aprīkojumu, kas ļaus taupīt enerģiju un līdzekļus. Kvalificētu speciālistu piesaiste dod pārliecību, ka ēkās tiks sasniegts atbilstošs enerģijas patēriņa līmenis. Tiešsaistes apmācības arī uzlabos izglītojamo un pasniedzēju digitālās prasmes. Mācību kurss (moduļi) tiks nodrošināts kā atvērtās piekļuves resurss.

Pamatojums

TPāreja uz tīrām tehnoloģijām un energoefektīviem risinājumiem ir galvenais faktors Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanā. Optimizējot enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas zudumus, ēku instalācijas atstās mazāku ietekmi uz vidi. Lai īstenotu energoefektīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ēku elektroinstalācijā un pāreju uz zaļo enerģiju, ir nepieciešami kvalificēti un apmācīti speciālisti.

Partneri

  • Social CRM Research Center e. V. (Vācija)
  • REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA (Latvija)
  • European Center for Education, Science and Innovation (Bulgārija)
  • ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Lietuva)
  • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont Kft. (Ungārija)
  • Schnellkraft Personalmanagement GmbH (Vācija)

REZULTĀTI

EE-VET projektā tiek plānots sasniegt sekojošus rezultātus:

Mācību moduļu izstrāde

Partnerības ietvaros tiks izstrādāti 3 inovatīvi mācību moduļi, kas būs pieejami 6 ES valodās (EN, LV, BG, LT, HU, DE). 

E-studiju vides izstrāde

E-studiju vides izstrāde - mācību moduļu pielāgošana e-apmācības prasībām. Tiks izvēlēta atvērtās piekļuves platforma, kas tiks pielāgota ar projektu saistīto aktivitāšu vajadzībām, un būs piemērota visiem konsorcija partneriem. Rezultātā tiks izveidots inovatīvs atvērtās piekļuves tiešsaistes kurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kas elektrotehniķiem sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes energoefektivitātē.

Rokasgrāmatas izstrāde profesionālās izglītības/apmācības audzēkņiem par tiešsaistes moduļu ieviešanu

Rokasgrāmata audzēkņiem par tiešsaistes moduļu lietošanu un to paplašināšanas un pilnveidošanas iespējām. Rokasgrāmata ir paredzēta e-apmācības kursam. Tā iepazīstinās apmācāmos ar secīgiem soļiem lai piekļūtu kursa saturam tiešsaistes vidē, un citiem kursa komponentiem, piemēram, diskusiju forumiem, uzdevumiem, testiem uc. Šis materiāls tiks tulkots un adaptēts visās projekta partnervalstu valodās. Produkts paredzēts tikai oficiālai lietošanai mērķa grupu pārstāvjiem un būs pieejams projekta platformā.

Ietekmes

Eiropas profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējiem tiks nodrošināta bezmaksas piekļuve tiešsaistē pieejamam inovatīvam mācību produktam ēku elektroinstalāciju energoefektivitātes jomā. Tas uzlabos elektrotehnikas PIA tēlu Eiropas līmenī un pievienoto vērtību visai Eiropas PIA sistēmai, palielinās tās pievilcību un jo īpaši studentu prasmes. Projekta ilgtermiņa ietekme būs uzlabotas valstu PIA stratēģijas energoefektivitātes jomā, sniedzot ieteikumus politikas veidotājiem un atbildīgajām valsts amatpersonām, kas tiks izplatīti attiecīgajām ministrijām un aģentūrām katrā valstī.

Partnerības

Ņemot vērā projekta aktivitāšu Eiropas mērogā, projekta komanda ir starptautiska un ietver partnerus no Latvijas, Bulgārijas, Vācijas, Ungārijas un Lietuvas, kuri izstrādās, testēs un sertificēs mācību produktu valsts un Eiropas līmenī. Partnerībā ir iesaistītas augstākās un pieaugušo izglītības izglītības organizācijas, enerģētikas nozares pētniecības centri, kā arī darba tirgus pārstāvji.