Elektriķu profesionālās izglītības/apmācības efektivitātes
un pievilcības paaugstināšana

Mērķi

Īstenojot projektu, tiks izstrādāta mūsdienīga profesionālā apmācība ēku elektroietaišu energoefektivitātē. Tā rezultātā tiks sagatavoti kvalificēti speciālisti, kuri spēs pielietot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas ļaus samazināt ēku enerģijas patēriņu un CO2 emisiju. Iegūtās zināšanas un kompetences palīdzēs elektriķiem kontrolēt ēku automatizāciju, veikt enerģijas parametru monitoringu, kā arī pārraudzīt visu ēkas aprīkojumu, kas ļaus taupīt enerģiju un līdzekļus. Kvalificētu speciālistu piesaiste dod pārliecību, ka ēkās tiks sasniegts atbilstošs enerģijas patēriņa līmenis. Tiešsaistes apmācības arī uzlabos izglītojamo un pasniedzēju digitālās prasmes. Mācību kurss (moduļi) tiks nodrošināts kā atvērtās piekļuves resurss.

Pamatojums

TPāreja uz tīrām tehnoloģijām un energoefektīviem risinājumiem ir galvenais faktors Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanā. Optimizējot enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas zudumus, ēku instalācijas atstās mazāku ietekmi uz vidi. Lai īstenotu energoefektīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ēku elektroinstalācijā un pāreju uz zaļo enerģiju, ir nepieciešami kvalificēti un apmācīti speciālisti.

Partneri

  • Social CRM Research Center e. V. (Vācija)
  • REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA (Latvija)
  • European Center for Education, Science and Innovation (Bulgārija)
  • ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Lietuva)
  • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont Kft. (Ungārija)
  • Schnellkraft Personalmanagement GmbH (Vācija)

REZULTĀTI

EE-VET projektā tiek plānots sasniegt sekojošus rezultātus::

Rezultāts 1: Profesionālo prasmju pilnveides nepieciešamības analīze

Ēku elektroietaišu energoefektivitātes uzlabošanas profesionālo iemaņu pilnveidošanas nepieciešamības analīze. Profesionālās izglītības/apmācības galveno tēmu identificēšana. Šis pētījums ir saistīts ar jaunu zināšanu un prasmju nepieciešamības izpēti ēku elektroietaišu energoefektivitātes jomā partnervalstīs.

Rezultāts 2: Mācību moduļu izstrāde

Partnerības ietvaros tiks izstrādāti 3 inovatīvi mācību moduļi, kas būs pieejami 6 ES valodās (EN, LV, BG, LT, HU, DE). Izstrādāto mācību moduļu saturs ir balstīts uz Rezultāta1 pētījumu datiem.

Rezultāts 3: E-studiju vides izstrāde

E-studiju vides izstrāde - mācību moduļu pielāgošana e-apmācības prasībām. Tiks izvēlēta atvērtās piekļuves platforma, kas tiks pielāgota ar projektu saistīto aktivitāšu vajadzībām, un būs piemērota visiem konsorcija partneriem. Rezultātā tiks izveidots inovatīvs atvērtās piekļuves tiešsaistes kurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kas elektrotehniķiem sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes energoefektivitātē.

Rezultāts 4: Rokasgrāmatas izstrāde profesionālās izglītības/apmācības audzēkņiem par tiešsaistes moduļu ieviešanu

Rokasgrāmata audzēkņiem par tiešsaistes moduļu lietošanu un to paplašināšanas un pilnveidošanas iespējām. Rokasgrāmata ir paredzēta e-apmācības kursam. Tā iepazīstinās apmācāmos ar secīgiem soļiem lai piekļūtu kursa saturam tiešsaistes vidē, un citiem kursa komponentiem, piemēram, diskusiju forumiem, uzdevumiem, testiem uc. Šis materiāls tiks tulkots un adaptēts visās projekta partnervalstu valodās. Produkts paredzēts tikai oficiālai lietošanai mērķa grupu pārstāvjiem un būs pieejams projekta platformā.

Hatás

Az európai szakképzési szolgáltatók ingyenes hozzáférést kapnak egy online alapú innovatív képzési termékhez az épületek elektromos berendezéseinek energiahatékonysága terén. Növeli az elektrotechnikai szakképzés európai szintű imázsát, és hozzáadott értéket fog adni az egész európai szakképzési rendszerhez, növelve vonzerejét és különösen a tanulók készségeit. A projekt hosszú távú hatása az energiahatékonysággal kapcsolatos nemzeti szakoktatási és szakképzési stratégiák javítása lesz, a politikai döntéshozóknak és a felelős kormányzati tisztviselőknek szóló ajánlásokon keresztül, amelyeket az egyes országok illetékes minisztériumaihoz és ügynökségeihez juttatunk el.

Partnerség

Tekintettel a projekttevékenységek európai hatókörére, a projektcsapat transznacionális, és Lettországból, Bulgáriából, Németországból, Magyarországról és Litvániából érkeznek partnerek, akik nemzeti és európai szinten fejlesztik, tesztelik és tanúsítják a képzési terméket. A partnerségben a felsőoktatás és a felnőttoktatás oktatási szervezetei, az energiaszektor kutatóközpontjai, valamint a munkaerőpiac képviselői is megtalálhatók.