Среща на партньорите в Резекне
Rezekne Academy of Technologies (RTA)

Втората среща по проекта бе организирана ор Резекненска Технологична Академия  в Латвия на 26-27 септември 2022 г.

По време на първия ден от срещата партньорите представиха основните насоки за разработваане на обучителните модули:  (Резултат 2)

  • Проверка, поддръжка и настройване на енергийно - ефективни режими на работа на BMS (Dr. Gunnar Hempel) 
  • Енергийно ефективни светлинни технологии  (ECESI, Prof. P.Tsankov)
  • Инсталиранем, ремонт и поддръжка  на фотоволтаични сградни системи  (RTA, Prof. L.Lazov)

След презентациите,  РТА покани партньорите да разгледат университета и учебните лаборатории по Мехатроника.

На втория ден партньорите дискутираха дейностите по разработването на електронната среда, (Резултат 3: Разработка на електронна среда), те се споразумяха относно основната структура на онлайн обучителния курс.

Разгледани бяха дейностите по мениджмънт на качеството и следващите стъпки за разпространение на проектните резултати.